Regulamin

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może
założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą
uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru
zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Get IT Job – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem https://getitjob.pl.
Sprzedawca – A4M PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000955240, NIP 7252316717, nr
REGON 52127925000000, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
2. Adres e-mail: info@getitjob.pl
3. Telefon: 532546345
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 urządzenie z dostępem do Internetu
oprzeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne
jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w
Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty
dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do
zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą.
7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać
zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym
zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. za pośrednictwem platformy płatniczej:
Blue Media
2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media,
podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy
zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do
wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się
bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie
bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca
przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym
terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla
produktu o najdłuższym terminie realizacji.
4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są do paczkomatów InPost.
 § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego
uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru,
partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru,
partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w
częściach.
3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi
poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący
uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu
uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego
uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący
uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie
koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący
uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w
Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7
Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za
zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w Sklepie.
4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w
§ 2 Regulaminu.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
 II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
A. Towary
1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany
ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o
prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową,
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
jest dłuższy.
3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący
uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
a. wymiany towaru,
b. naprawy towaru.
4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
a. obniżeniu ceny,
b. odstąpieniu od umowy
w sytuacji, gdy:
Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową
zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z
art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że
Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o
prawach konsumenta;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący
uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca
odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak
zgodności towaru z umową jest nieistotny.
7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej
towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy
na jego koszt, na adres ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Sprzedawca zwraca
Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek
skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o
obniżeniu ceny.
B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.p
hp;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?
event=main.home.howitworks.
III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności
Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z
reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 5.
§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości,
zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez
Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
oumowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ociążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz
oprawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do
momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do
przetwarzania danych Kupującego;
c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę,
związanych z umową zawartą przez Sklep;
d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych
osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był
uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
Sprzedawcę).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga
osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji
zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego
Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
A4M PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
adres e-mail: info@getitjob.pl
– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie
następującej usługi(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.